ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން ރޭ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރަންޖެހޭ: އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

- 1 month ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން ރޭ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރަންޖެހޭކަމަށް މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަންގު ޓީވީގެ "ޚަބަރަށްފަހު" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިންތި ވިދާޅުވީ މެއި 6 ވަނަދުވަހުގެރޭ ހިނގާދިޔަ ކަމަކީ މާބޮޑުކަމެއް ކަމަކަށް މިސަރުކާރުން ދެކޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެންނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެން ދެކިވަޑައިންނަވާ ސަބަބެއްކަމަށް އިންތި ވިދާޅުވީ ހަމަލާ ދެވުނުރޭ ޤައުމުގައި ކަމެއް ހިނގައިން އުޅޭހެންވެސް ހީނުވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ސަމާލުކަންދީގެން ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުނުތަނެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިނުވާކަމަށެވެ.

މިއާއިއެކު އިންތި ވިދާޅުވީ މެއި 6 ގެ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން އެރޭން އެރެއަށްވެސް ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރަން ޖެހޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

"އެރޭގައި ނުވެސް އިނގޭނޫންތޯ ދެންކޮންތާކު ކޮންކަމެއް ކަމެއްކުރަން އޮތީކީ އެނގިގެންވެސް ނޫވޭ ނޫންތޯ އެއްވެސް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކަކަށް. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެއީވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރަންޖެހޭ ވަގުތެއް"

އިންތި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި ތަހުޤީޤު ކުރިއަށްގެންގޮސް ހަދާއިރު އާންމު ޙާލަތުގައ ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން ހުންނާނެ ކަމަށާއި، ކުއްލި ނުރައްކާ ކިޔައިގެންމިފަދަ ކަންކަމުގައި އިޢުލާނުކުރަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކުގައި ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ދަތިވާނެތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ކުއްލިނުރައްކާގެ ޙާލަތު އޮންނަންޖެހޭކަމަށް އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑު ކުރިން ފާހަގަކުރިގޮތަށް 6 މެއިގެ އެ ހަމަލާ ދިނުމާއި އެކުގައި މިދެންނެވި ކަހަލަ ކުއްލިނުރައްކާ އިޢުލާނުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑުދެކެން"

މީގެ އިތުރުން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނު ކޮށްފާނެކަމަށް ބަލައި ގިނަބަޔަކު ކުއްލިއަކަށް އަޑުމަޑުވި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް ދީނީ ނަމުގައި ތިއްބަވާ ބައެއް ޢިލްމުވެރިންނާއި ސިޔާސީ ވާދަވެރިންވެސް ވަގުތުން އަޑު މަޑުވިކަމަށް އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަނެއްކާވެސް ބަޔަކަށް ހިތްވަރުލިބި، ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ނަފްރަތު އުފެދޭނެހެން ވާހަކަ ދައްކަމުންގެންދާކަމަށާއި، މިކަންކަމަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާފައި ނުވާތީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށް އިންތިގެ ވާހަކައިގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު