ADS BY PIZZA KITCHEN

އީޔޫއިން ރާއްޖެއަށް 2 މިލިޔަން ޔޫރޯގެ އެހީއެއް

- 4 weeks ago 0 - ފަހީމް

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން "އީޔޫ ސަޕޯޓް ފޯ ރެޒީލިއަންޓް ރިކަވަރީ އޮފް އެސްއެމްއީ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އިން މޯލްޑިވްސް" ޕްރޮޖެކްޓަށް ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައި 2 މިލިއަން ޔޫރޯ ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިއަދު މެންދުރުފަހު ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި މި ޕްރޮޖެކްޓް އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ޑެނިސް ޗައިބީ އަދި މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން މަނިކެވެ.

މިހަފްލާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް މަޢުޞޫމް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަޤްސަދަކީ ކޮވިޑު-19 ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހިމެނޭ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވެގެން ދިޔަ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިލުންވެރި އަދި ސިންދަފާތު ކުރެވިފައިވާ އިޤްތިޞާދެއް ބިނާކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުންކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން 1.4 މިލިއަން ޔޫރޯ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، 0.6 މިލިއަން ޔޫރޯ ހޭދަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ވިޔަފާރީގެ ހިންގުމާއި، ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުން އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބައިންލްއަޤުވާމީ ބާޒާރުގައި ވާދަކޮށް 'ނިއު ނޯމަލް' އަށް ރުޖޫޢަވުމަށްޓަކައި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ހަމައެއާއި އެކު މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން ފަރުމާ ކުރެވިގެންދާ އޮންލައިން ޓްރެވަލް އެޖެންސީގެ ޒަރިއްޔާއިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ ފައިދާތައް ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދުގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެ، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އިޝްތިހާރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

އީޔޫއިން ފަންޑް ކުރާ މިޕްރޮޖެކްޓް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ، ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހިމެނޭ ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ސަފާރީތަކުގެ ތެރެއިން 40 އެނދަށް ވުރެ މަދުން އޮޕަރޭޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަބަބުން 600 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކޮވިޑު-19 ގެ ސަބަބުން ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެ ވިޔަފާރި އަލުން އާރާސްތުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެވޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ލަފާކުރެއެވެ.

މިގޮތުން އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ސައްހަ ލައިސެންސެއް ޑިސެމްބަރު 2019 ނުވަތަ ޖަނަވަރީ 2020 ނުވަތަ ފެބުރުވަރީ 2020 ގައި އޮތް ފަރާތްތަކަށް މިއެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުތުހަމަވެއެވެ.

"އީޔޫ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ ބައިވެރިއެއް. އަދި ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައި މިދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަން ވެގެންދާނީ މިދަނޑިވަޅުގައި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައި ގަތުމަށް ލިބިގެންދާ ބާރަކަށް. އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނޭ އޯޓީއޭ ސިސްޓަމް ވެގެންދާނި ގިނަ ދުވަސްވީ އިންތިޒާރަކަށް ފަހު މިދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި އަލަށް ގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ނުހަނު ފައިދާ ހުރި މަސައްކަތަކަށް" މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުން އަރައިގަތުމަށް މީގެ ކުރިންވެސް ސަރުކާރުންވަނީ އެކިކަހަލަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން، އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ލޯނާއި އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު