ADS BY PIZZA KITCHEN

އަފްޣާނުގެ ވަގުތީ ސަރުކާރެއްގައި ތިބެންވާނީ ހަމައެކަނި ޠާލިބާނުންނެއް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު

- 4 weeks ago 12 - ރިމާހް

އަވައްޓެރި އަފްޣާނިސްތާނުގައި ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލާއިރު، ތިބެންވާނީ ޠާލިބާނު ޖަމާޢަތް ނޫންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލެއްކަމަށްވާ "ޓައިމްސް ނައު"ގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

ޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރެޒެންޓަރ ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރެއްގެ ސިފައިގައި ޠާލިބާނުންނާއެކު ގުޅުން ބޭއްވުމުގެ ކުރިން ބައިނަލްއަގްވާމީ ދުނިޔެއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ޖަމާޢަތުން މިފަހަރު ތަފާތުވާނެކަމަށް ވިސްނުމަކީ އެހާ ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެހެނަސް ބައިނަލްެއަގްވާމީ މުޖުތަމައުއިން، އެކުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެފަދަ އެހެން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއް އަފްޣާނިސްތާނުގައި ވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެގޮތުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ހާމިދު ކަރްޒާއީ، މިހާރު ގައުމުން ބޭރުގައި ފިއްލަވައިގެން ހުންނެވި ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީ އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮގްރެސިވް ޚިޔާލުތަކާއެކު ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުއަށް މަސައްކަތްކުރެވިދާނެކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުން ޠާލިބާނުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ކުރިން، ބައެއް ކަންކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯދަން ޖެހޭނެކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގައި ތިބެން ވާނީ ހަމައެކަނި ޠާލިބާނުން ނޫންކަމަށެވެ. އަދި ވަގުތީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން އެމީހުންގެ އަތުގައިވެސް ބާރުތަކެއް އޮތަސް، އެހެނިހެން މުހިންމު އަދި ފައިދާހުރި ސިޔާސީ ކަންތައްތަކެއް ކުރާނެ ފަރާތްތަކެއް އަފްޣާނިސްތާނުގައި ވާކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގެ ތެރެއިން 2010 ހިސާބުގައި ޠާލިބާނުންނާއި އަފްޣާނު ސަރުކާރަށް ތާއިދުކުރާ ބަޔަކު ވަނީ ރާއްޖޭގައި ނުރަސްމީ މަޝްވަރާތަކެއްވެސް ބާއްވާފައެވެ.

ކާބުލްގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރާއި އެހެނިހެން މުހިންމު ބައެއް ތަންތަން ވަނީ ޠާލިބާންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެއާއެކު ކާބުލް ކައިރީގައި އޮންނަ ހާމިދު ކަރްޒާއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ދަނީ ޖަމާވެ، އެގައުމުން ފުރައިގެންދާން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ޠާލިބާނުން ދަނީ ކާބުލްގެ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތްކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. އަދި އެ ޝަހަރު ދޫކޮށްދާން ބޭނުންވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭނެކަމަށްވެސް ބުނަމުންނެވެ.

ޠާލިބާނުން އިސްވެ އޮވެ އުފައްދާ ސަރުކާރެއް ޤާއިމުކުރާނެކަމުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވެމުންދާއިރު، އެޤައުމުގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީ މަޤާމުން ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެބޭފުޅާ ވަނީ ޤައުމު ދޫކޮށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ޤާއިމުކުރާ އާ ސަރުކާރަށް ތާއިދުކުރާނެކަން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ޤައުމަކުން ރަސްމީކޮށް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ ސަރުކާރަކާއި އެކުގައިވެސް މަސައްކަތްކޮށްފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޗައިނާއިން ވަނީ ދީފައެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
12 ކޮމެންޓް

ނަޝީދު އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރަކަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑު އޮންނާނީ ތާލިބާނުންނަށް ގޮވާލާފަ. އަދި ތާލިބާނުންނަށް ސަރުކާރު އެކުލަވާލަންވީގޮތް ކިޔާދިނުމަށް މީނަ މީ ކާކު؟

އިންޑިޔާ މީހުން ބިރުން އުޅޭތީ ބޮޑުބުޅަލާނާދޭ ކިޔަން މި ޖެހުނީ މިސޮރަށް

މީނަޔައް ހީވަނީބާ އަފްޣާނިސްތާނުގައިވެސް މީނަބުނާހާގޮތެއް ހަދާނެ ބޮންޑޭޭއާއި ވައްޑޭން ތިބޭކަމަށް.

އެހެން ގައުމެއްގެ ސަރުކާރު އެކުލެވިފައި އޮންނަން ޖެހޭނެ ގޮތް ކިޔަން މީނަ މީކާކު؟ އިސްލާމީ އެއްވެސް ގައުމަކާ މޫނުދިމާ ނުކުރެވޭމިކަހަލަ ޖާހިލުން އަވައްޓެރި ގައުމުތަކުގެ ދާޚިލީ ކަންކަންމާ ބެހުމަކީ ވަރައް ނުރަގަޅު އާދައެއް

ދެންކެނެރީގޭ ރޫހާނީމީހާ ތޯލިބާންގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވާންވީނު ވަރަށްސާފް

މުއްލާ އައްނީ ބުރަދަރ ހީވަނީ ތިމަންނައަކީ މާބޮޑު މީހެއްހެން ވެރިކަންކުރަންނޭގުނުމީހަކު އެހެންމީހުގެ ދާހިލީކަންކަމާބެހެނީ އަދި ކީ އާއިލާއާއެކުވެސްއުޅެންނޭގުނު

ނަސީދު މާ ގައްޑާ ވެގެން އަފްޤާން ދާހިލީ ކަންތަކަށް އަނގަ ކޮށްޕައިގެން މި ޤައުމުގެ ދުވަސް ދުއްވަަލަން ނޫޅޭ. އަމިއްލަ ޤައުމުގެ ހާލަތު މިއޮތީ ގޮވަން ތައްޔާރަށް އޮންނަ އަލިފާން ފަރުބަދަ އެއްހެން. އަމިއްލަ ޕާޓީ ތެރޭ ވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް ކަރުގަ ހިފާ ވެރިކަމާ ބަގުޑި ބައްދަނީ ދެން ކިހިނެއް އެހެން ބައެއްގެ ކަމަކަށް ފާޑު ކިޔޭނީ. ތިހުރިތާ މަޑުން ހުރެވޭތޯ ބަލާ ބަލަ

ތާލިބާނުންނާއިއެކު ދެންސަރުކާރުގައި ތިބެންވީ އަންނި އާއި ޖާބިރު

އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ތިބެން ޖެހެނީ، އެމްޑިޕީގެ އައުވާނުން އެކަނި ދޯ!

ގައުމުތަކުގެ ދާހިލީ ކަންކަމާ ބެހޭ މީކާކުތަ އަޅެ. އަނގަ މަޑުން ލައިން ހުންނަން ނޭންގިގެން މިއުޅެނީ ކީއްވެތަ. މިތަން ހިފަން ދައުވަތުދޭ ހެން ހީވަނީ އެހެން ގައުމުތަކުގެ މަސްރަހުތެރެއައް މި ވަންނަނީ.

ހަބަރު