ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރާއްޖޭގެ ދަރަނި ބޮޑުވެ މޫޑީސް އިން ރޭޓިން ދަށްކޮށްފި

- 4 weeks ago 0 - އައިމިނަތް ނިއުޝާ

ރާއްޖޭެ ދަރަނި ބޮޑުވެ މޫޑީސް އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓިން ދަށްކޮށްފިއެވެ.

މޫޑީސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ދީފައި ބަނީ ބީީ3 ގެ ރޭޓިންއެކެވެ. އެހެެން ނަމަވެސް މިއަހަރު ރޭޓިންގސް އާންމުކުރި އިިރު މޫޑީސް އިިން ވަނީ ރޭޓިން ސީއޭޭއޭ1 އަށް ދަށްކޮށްފައެވެ. 

ރޭޓިން ދަށްވި ނަަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އައުޓްލުކް މިހާރު ހުރީ ސްޓޭބަލް ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެެ އައުޓްލުކް ހުރީ ނެގެޓިވްގައެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާހަގަކޮށް މޫޑީސް އިން ބުނެފައި ވަނީ ފަތުރުވެެރިކަމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ނަމަވެސް ރޭޓިން ދަށްކުރީ ހީކުރިވަރަށްވުރެ ދަރަނި މައްޗަށް ގޮސްފައިވާތީ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެ މިހާރު އޮތީ ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ފައިސާ ހޯދަން ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން ދަރަނިތައް އަދާކުރެވޭލެއް ލަސްވާނެ ކަަމަށް މޫޑީސް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

މޫޑީސް އިން ދައްކާ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން މިއަހަރު 19 އިންސައްތައަށް އިތުރުވާނެ އެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރު މިއަދަދު 14 އިންސައްތަ އަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށާއި، އަންނަ އަހަރު މިއަދަދު 19 އިންސަައްތައަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށްވެސް މޫޑީސް އިިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު