ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކޮފީއެއްގެ ކޯވަރެއް ބޯލަން ކޮފީ ޑޮޒް ވަރެއް ނެތް!

- 2 weeks ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މާލޭ ސިޓީ ކަހަލަ ހަލަބޮލި ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަނެއްގައި މީހުންގެ ހިތް އުފާކޮށްލަން ކުރެވެން ހުންނަނީ މަދު ކަންތައްތަކެކެވެ. އެގޮތުން ގިނަބަޔަކު ކޮށްއުޅޭ އެއްކަމަކީ އެހެން މީހެއް، ބައެއް ނުވަތަ އަމިއްލައަށް ނަމަވެސް ތަނަކަށް އަރައި ކޮފީ ތައްޓެއް ބޯލުމެވެ. ކޮފީގެ ރަހަތަކުން އަރުތެރެ ތެންމާލައި، ދިރިއުޅުމުގެ ހާސްތަކުން ކުޑަކޮށް ނަމަވެސް ދުރުވެގަތުމަކީ މިއަދު ގިނަބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލުވެފައިވާ "ޓްރެންޑެކެވެ". މި ޓްރެންޑްގެ ޖާދޫ ވަނީ މާލެ ފަހަނައަޅައި، ހަލުވި މިނެއްގައި ކުރިއަރަމުންދާ ހުޅުމާލެއާއި ހަމައަށްވެސް ފޯރާފައެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ޒުވާނުންގެ އާބާދީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މަތިވަމުންދާއިރު، އެ ޒުވާނުން ހިތްހަމަޖެހޭފަދަ "ވައިބެއް" ހުންނަ ކޮފީ ބޯ ތަންތަންވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު، ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވި "ކޮފީ ޑޮޒް" އަކީ ޒުވާނުންނަށް ހަމަ ގައިމުވެސް ކަމުދާނެފަދަ ތަފާތު ތަނެކެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ރެހެންދި ސްކޫލާއި މާ ދުރުނޫން ސަރަހައްދެއްގައި ހުންނަ މިތަނަށް ދިއުމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އަޅައިގަތީ މިތަން ހިންގަން ތިބި ޒުވާނުންނެވެ. ނޫކަށި ފުރައިގެ ޒުވާނުންތަކެއް ވެގެން ހިންގާ ކޮފީ ޑޮޒްގެ މުޅި ތީމަކީވެސް ޒުވާނުންގެ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފަލެވެ. އެހެނަސް މިއީ ހަމައެކަނި ޒުވާނުންގެ ތަނެއް ނޫންކަން، ކޮފީ ޑޮޒްގެ ފަރާތުން އަހަރެމެންނާއި ވާހަކަދެއްކި އަހްމީޒް ސައީދުގެ ވާހަތަކުންވެސް އެނގެއެވެ.

"ވޮއިސް"އާ ވާހަކަދައްކަމުން އަހްމީޒް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ކޮފީ ޑޮޒްގެ ޚިޔާލު ފުރަތަމަ ލިބިގެންދިޔައީ އޭނާގެ އެކުވެރިއެއްގެ ކިބައިންނެވެ. ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ފުރަތަމަ ފެށި މި ވިޔަފާރި، ކޮވިޑްގެ ލޮކްޑައުންގެ ތަޅުތައް ފަޅާލައިގޮސް މިއަދު ވަނީ ތަރައްގީ ހާސިލްކޮށްފައެވެ. ޓޭކްއަވޭ ތަނެއް ނަމަވެސް، ކޮފީ ޑޮޒްގެ ކައިރީގައި ތިބެލައިގެން ކޮފީ ބޮވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ހިތްގައިމު އަދި ހައްޓަށް ފަސޭހަ ބެންޗްތަކެއް އެތަނުގެ ބޭރުގައި ވަނީ ޖަހާފައެވެ. ނަމަވެސް ކޮފީ ޑޮޒްގެ އެހެން އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭކަމަށް އަހުމީޒް ވަނީ ވޮއިސްއަށް ކިޔައިދީފައެވެ. ކޮފީ ޑޮޒްއަކީ ކޮފީއަށް ޚާއްސަ ތަނަކަށް ވީހިނދު، އަހުމީޒާއި އޭނާގެ ޓީމުން އެތަނުގައި ވަކި ޚާއްސަ ބްރޭންޑޭއްގެ ކޮފީވެސް ބޭނުންކުރެއެވެ.

"މިތަނުގަ އަހަރެމެން މި ގެންގުޅެނީ ސެގަފްރެޑޯ، އިޓަލީ އެއްޗެއް އެއީ. ކޮފީގެ އިތުރުންވެސް މިތަނުން ލިބޭނެ ޖޫގޯ، ސްމޫތީތައް، މިލްކްޝޭކް، އައިސް ޓީ އަދި ބާރގަރ، ސޭންޑްވިޗް އަދި ޕިއްޒާވެސް"، އަހުމީޒް ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން އެތަނުގެ ޚާއްސަ ބުއިމެއްގެ ގޮތުގައި، ވަރަށް ޚާއްސަ ގޮތަކަށް ސާރވްކުރެވޭ ކޮފީ ޑޮޒްގެ އަމިއްލަ ކޯލްޑް ބްރިއުއެއްވެސް ވިއްކާކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި ކޮފީ ޑޮޒްގެ ބާބަކިޔު ގްރިލްއަކީ އެކި އުމުރުފުރާގެ މީހުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އެއްޗެއްކަމަށް އަހުމީޒް ބުންޏެވެ.

އަހުމީޒް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އެތަނުގައި ސްޓާފުންގެ އަބަދުވެސް ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާނީ ޒުވާން ދިވެހިންނެވެ. އެއީ އޭނާ އަބަދުވެސް އިސްކަމެއް ދީގެން ގެންގުޅޭ އުސޫލެއްކަން އަހުމީޒް އުފަލާއެކު ބުންޏެވެ.

ހެނދުނު 7 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 12 އަށް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ކޮފީ ޑޮޒްގެ އެންމެ ބޮޑު ރައުސުލްމާލަކީ، އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ކަސްޓަމަރުންކަމަށް އަހުމީޒް ފާހަގަކުރިއެވެ. އޭނާ ބުނީ ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، އެހެން ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމަރުންގެ ގޮތުގައި އެއްބާރުލުން ލިބޭތީ އުފާކުރާ ކަމަށާއި އެތަނުގެ އަގުތައް ހެޔޮކޮށް ބަހައްޓަނީވެސް ޒުވާނުންނާއި އެހެނިހެން އުމުރުފުރާތަކުގެ މީހުންނަށްވެސް އަތްފޯރާނެފަދަ ތަނަކަށް ހެދުމަށްކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެތަނުގެ ކޮފީއަކީ ހަމަ ގައިމުވެސް މީރު އަދި އަތްފޯތާނެފަަދަ އެއްޗަކަށް ވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަހުމީޒް ދިނެވެ.

ކޮފީ ޑޮޒް ހުންނާނީ ހުޅުމާލޭ ރަބަރުގަސް މަގުގެ މުޑުވާލި ފިހާރަ ކައިރީގައެވެ.

ހިތްހަމަޖެހޭ މާހައުލެއްގައި އަގުހެޔޮކޮށް، މީރު ކޮފީ ތައްޓެއް ބޯލަން އެންމެންވެސް ބޭނުންވެއެވެ. އެކަން ހުޅުމާލޭގައި އެންމެ ސަޅިކޮށް ކުރެވެން އޮތް އެއް ތަނަކީ ހަމަ ގައިމުވެސް "ކޮފީ ޑޮޒް"އެވެ. "ވޮއިސް"ގެ ޓީމްގެ ފަރާތުން ކޮފީ ޑޮޒްއަށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީ ލިބުމަށް އެދެމެވެ.

88%

0%

11%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު