ADS BY PIZZA KITCHEN

ޙިސާން ވިދާޅުވީ ފާއިޒްގެ އޯޑިއޯ އެއީ ސައްޙަ އޯޑިއޯއެކޭ: ޝިޔާމް

- 4 days ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

އަޑަށް ކިތަންމެ ބާރުލާފައި ދޮގުކުރެއްވިޔަސް ފަނޑިޔާރު ފާއިޒްގެ ލީކުވެފައިވާ އޯޑިއޯއަކީ ސައްޙަ އޯޑިއޯއެއްކަމަށް ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް ޙިސާން ޙުސައިން ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބުރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝިޔާމް މިހެންވިދާޅުވީ ފަނޑިޔާރުންގެ އޯޑިއޯ ސައްޙަ ކަމަށް ކުރިން ޙިސާން ވިދާޅުވި ވާހަކަ އޭނާ ދޮގު ކުރައްވާފައިވަނިކޮށެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، ފާއިޒްގެ އޯޑިއޯ އެއީ ސައްޙަ އޯޑިއޯއެކޭ، ޙިސާން ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ.އަދި އެވާހަކަ ދޮގުކުރައްވާކަށް ނުކެރޭނެ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ހިސާބަކަށްވެސް މިކަންތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށެވެ.

"ކޮންމެ ތާކަށް ކޮންމެ ހިސާބަކަށްވެސް އަޅުގަނޑު މިހިރީ މިކަންތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކަން ދާން. އޯޑިއޯތައް ލީކުވީމާ އަނެއްދުވަހު ޖޭއެސްސީން ތަޙުޤީޤެއް ހިންގާ ދެގަޑިއިރުތެރޭ އޯޑިއޯ އެނެލިސިސް ހަދާފައި ތަޙުޤީްު ނިންމާލާފައި މިބުނަނީ އޯޑިއޯ ސައްޙައެއް ނޫނޭ." ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިޔާމްވަނީ މިދިޔަ މޭއި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުގެރޭ މަޖީދީމަގު އެންމެން ކުރިމަތީގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ތަޙުޤީޤު ނުކުރެވިގެން އުޅޭއިރު ދެގަޑިއިރުތެރޭ އޯޑިއޯ އެނެލިސިސް ހަދާ ޖޭއެސްސީއަށް އެކަންތައްތައް ނިންމެނީ ކިހިނެއްތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މިއަދު ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން ތިއްބެވީ ގަން ޕޮއިންޓްގައި ކަމަށާއި އެބޭފުޅުންގެ އޯޑިއޯތަކުން އެކަން އެންމެނަށް އެނގޭ ކަމަށެވެ. އެބޭފުޅުން ޢާއިލާއާއެކު ރަހީނުކޮށްގެން ރައީސް ޔާމީންއަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަމަށް ފަނޑިޔާރުން އެބަ ވިދާޅުވާ ކަމަށާއި އެކަން ރަނގަޅަށް ތަޙުޤީްު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޝިޔާމް ވަނީ ރާއްޖޭަގއި މިކަން ރަނގަޅަށް ތަޙުޤީޤުކުރެވެން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަޙުޤީޤު އިދާރާއަކާއި ގުޅިގެންވެސް މިކަން ރަނގަޅަށް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ރާއްޖެއިން މިކަން ރަނގަޅަށް ތަޙުޤީޤު ކުރެވޭނެ އިދާރާއެއް ނެތްކަމަށް ވަންޏާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުންވެސް މީސްމީހުން ގެނެސްގެން ކަން ކަން ތަޙުޤީޤު ކުރާގޮތަށް ރަނގަޅަށް ތަޙުޤީޤު ކުރަންވީ ނޫންތޯ؟" ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީޢަތް ސުޕްރީމް ކޯޓާ ހަމައަށް ދިޔައިރު މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު ކޮންމެ މަޖިލީހަކަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ރައީސް ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ސާބިތުކޮށްދެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ މައުސޫމްކަން ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ކުރިން ބެއްލެވި އިސްގާޒީ ހައިލަމް ނެރުއްވާފައވާ ނޫސްބަޔާނުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީޢަތަށް ނޫފޫޒު ފޯރުވާފައިވާ ކަމަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބައޮތް ކަމަށާއި މިހާތަނަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ތަޙުޤީްު ކޮށްފައި ނުވާކަން ޝިޔާމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއަދު މިސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރަމުންދާ ގޮތް ދިވަހިރައްޔިތުންނަށް އެނގި ފެންނަމުންދާ ކަމަށާއި މިޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭ އެތައް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަމުންދާކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދު ޢަމަލުން އެބޭފުޅުން އެދައްކަވަނީ ވެރިކަމަށް އައުމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންތައްތައް ކަމަށްވެސް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދު ޢަމަލުން މިއަދު ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުންތަކަކީ ކުރިން އަނގަބަހުން ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކެއް ކަމަށްވެސް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ޒަޢާމަތުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި މިހާރު އެމަނިކުފާނު ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅާއި އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށާއި އޭރުވެސް ދެއްކެވީ ގައުމުގެ ވާހަކައާއި ޤައުމު އާރާސްތު ކުރާ ވާހަކަކަމަށާއި މިއަދުވެސް އެމަނިކުފާނު ދައްކަވަނީ ޤައުމުގެ ވާހަކަކަން ޝިޔާމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއަދު ރައީސް ޔާމީނަށް އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ނެތްކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީނާއި މެދު ޢަމަލުކުރެވެމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ އިޖުރާއަތްތަކާއި ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ރައީސް ޔާމީނާއި ދޭތެރޭގައި އަދުލުވެރިވާންޖެހޭކަން ހުރިހާފަރާތްތަކުން ދަންނަން އެބަޖެހޭ ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު