މެންބަރު އުޝާމް ރައީސް ޞާލިހްއާއެކު

އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރު ކުރުމަށް ގޮވާލައި ޙަރަކާތް ހިންގާފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ނެތް ބަޔަކާއެކު: އުޝާމް

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ހިނގާލުމަކީ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް ބަޔަކާއި އެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޙަރަކާތެއް ކަމަށް ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ން އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އުޝާމް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ޙަރަކާތް ހިންގޭނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރެޖިސްޓްރީވުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހިންގި ޙަރަކާތަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރެޖިސްޓްރީ ނުވެތިބި ޖަމިއްޔާ ތަކަކާއިއެކު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހިންގި ޙަރަކާތެއް ކަމަށް އުޝާމް ވަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާކަން ހާމަ ކުރައްވައި، އުޝާމް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަންކަން ކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިދިކޮޅުން ޙަރަކާތްތައް ހިނގާ އިރު، އެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް އެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގަމުން ގެންދަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

މީގެއިތުރުން ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއް ވިޔަސް ނުވަތަ އެހެނިހެން ޙަރަކާތެއް ވެސް ހިންގޭނީ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އޮންނަން ޖެހޭ ރަޖިސްޓްރީއެއް އޮވެގެން ކަމަށާއި، އެ ނޫން ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރާ ބަޔަކަށް ތާޢީދު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އުޝާމްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްކޮށް އުޝާމް ވިދާޅުވީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ސުވާލު އުފެދޭ ފަދަ ބަޔަކާ އެކިން އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރި ވުމަކީ އެމްއެންޕީން ޤަބޫލު ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

 

71%28%0%

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

  1. ދިވެ ހި ރައްޔިތުންނަކީ މި ހާރު ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތުކަންވެސް ނެތް ަޔަކަށްވީތަ…ސަރުކާރުން ކުރާކަމަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލެނީ ތިބުނާގޮރުން މަޖުލިސް މެމްބަރުންނާ ކައުންސިލްތަކާ ފުލު ހުން ސިފައިން ޑިރެކްޓަރުންނަ އެކަނިދޯ..ބަލަގަ ކަލޭމެން މަޖުލި ހުގަތިބެ ގައުމު ވިއްކާނިމުނުއިރުވެސް ހައްޕުކިޔައިގެން ތިބީމަދޯ ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަންޖެ ހުނީ…ވޯޓު ހޯދަން ނާންނައްޗޭ ގާނޫނީ ހައްސިއްޔަތެ ނެތް އާއްމުންގާތަށް…ކަލޭމެންނަ ވޯޓުދޭނީ ގާނޫނީމީ ހުން..

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.