ADS BY PIZZA KITCHEN

އެމެރިކާގެ ފައުޖުތައް އެންމެފަހުން އަފްޣާނިސްތާނުން ފައިބައިފި

- 2 weeks ago 0 - ރިމާހް

2001 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާއަށް އަލް-ގައިދާ ޖަމާޢަތުން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށްފަހު، އިއުލާންކުރެވުނު "ވޯ އޮން ޓެރަރ"ގެ ދަށުން އަފްޣާނިސްތާނަށް އެރި އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ފައުޖުތައް އެގައުމުން އެއްކޮށް ފައިބައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ރޭގެ ވަގުތެއްގައި، އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ސިފައިންގެ ފައުޖުގެ އެންމެ ފަހުގެ މެންބަރުން ވަނީ އެގައުމުން ފުރާފައެވެ. ކާބުލްގެ ހާމިދު ކަރްޒާއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފުރި މި އަސްކަރީ ފްލައިޓްތަކާއެކު، 20 ވަރަކަށް އަހަރު ވަންދެން އަފްޣާނުގައި ގާއިމްވެތިބި އެމެރިކާގެ ސިފައިންގެ ފައުޖުތައް ވަނީ އެގައުމުން ފައިބައިފައެވެ. އޮގަސްޓް 31އަށް އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ސިފައިން ބޭލުމަކީ އެގައުމުގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން މީގެކުރިން ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ކަމެކެވެ. މިއާއެކު ތާލިބާނުން ދަނީ އަފްޣާނިސްތާނަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިފައިވާކަމަށް ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެމެރިކާއިން އެންމެފަހުން އަފްޣާނިސްތާނުން ފޭބިއިރު، މިމަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހުގައި ތާލިބާން ޖަމާއަތުން ވަނީ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ ބާރު އަތުލާފައެވެ. އެއާއެކު، އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީ ވަނީ އެގައުމު ދޫކުރައްވާ ޔޫއޭއީއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. އޭގެ ފަހުން އެމެރިކާއިން ވަނީ އެގައުމުގެ ސިފައިން، އާއްމުން، އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުން އަދި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމު ފަރުދުންވެސް އެގައުމު ދޫކޮށް ދިއުމަށް ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފައެވެ. މިކަން ހިންގުމަށްޓަކައި އެމެރިކާއިން ވަނީ އެގައުމުން 20 އަހަރު ވަންދެން އެބަޔަކާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރި ތާލިބާން ހަނގުރާމަވެރިންނާއިވެސް "މަޖުބޫރީ ގުޅުންތަކެއް" ބަދަހިކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން އެ އެއާޕޯޓު ހިންގުމުގެ ކަންކަމާއި އެތެރޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން އެމެރިކާއިން ކުރަމުންދިޔައިރު، އެއާޕޯޓުގެ ބޭރު ސަރަހައްދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން ދިޔައީ ތާލިބާން ޖަމާއަތުގެ ޚާއްސަ ފައުޖެއްކަމަށްވާ "ބަދްރީ 313 ބެޓޭލިއަން"ގެ ފަރާތުންނެވެ. މި ބެޓޭލިއަންގެ މެންބަރުންނަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ ހަތިޔާރުތައް ގެންގުޅޭ ބައެކެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނުން ފޭބުމާއެކު، ހާމިދު ކަރްޒާއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ބަލަހައްޓާނީ ދެން ތުރުކީ އަދި ގަތަރުން ގުޅިގެންނެވެ.

ހާމިދު ކަރްޒާއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން އެމެރިކާ އަދި ތާލިބާން ޖަމާއަތުން ބަލަހައްޓަމުން ދިޔައިރު، އެ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭއާއި މާ ދުރުނޫން ސަރަހައްދެއްގައި ގިނަބަޔަކު އެއްވެ ތިއްބާ ވަނީ ބޮމެއް ގޮއްވާލައި، ގިނަބަޔަކު މަރާލާފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އެ އެއާޕޯޓަށް އަމާޒުކޮށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއްވެސް ވަނީ ދީފައެވެ. މި ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ، އަފްޣާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ޚޮރާސަން ޕްރޮވިންސް (އައިއެސްކޭޕީ)ގެ ފަރާތުން ވަނީ އުފުލާފައެވެ. އެ ޖަމާއަތަކީ ތާލިބާނުންނާއި ދެކޮޅު ބައެކެވެ. މިކަމުގެ ރައްދުގައި އެމެރިކާއިން ވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގައިވާ އައިއެސްކޭޕީގެ އަމާޒުތަކަކަށް ހަމަލާދީފައެވެ. ނަމަވެސް މި ހަމަލާގައި ކުށެއްނެތް އާއްމު އާއިލާއެއްވެސް ނިޔާވިކަމުގެ ރިޕޯޓްތަކެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުން 2001ވަނަ އަހަރުގައި އެމެރިކާއަށް ދިން ހަމަލާގައި، އުސާމާ ބިން ލާދިން ރާވާފައިވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކަމަށްބުނެ ހަމަ އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާއިން ވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި އޭރު ތާލިބާނުން ހިންގަމުންދިޔަ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައެވެ. އެގައުމުން މިކަން ކޮށްފައިވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ "ނޮދަން އެލަޔަންސް" އަދި ތާލިބާނުންނާއި ދެކޮޅު އެހެނިހެން ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ. އެއަށްފަހު އަފްޣާނިސްތާނުގައި އުފެދުނު ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ބަލައިގަންނަ ސަރުކާރާއި ބޭރުގެ ފައުޖުތަކާއި ދެކޮޅަށް ތާލިބާން ޖަމާއަތުން ވަނީ އެތަކެއް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ގެރިއްލާ އުސްލޫބުގެ ހަނގުރާމަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސޮއިކުރެއްވި ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، ބޭރުގެ ސިފައިން އަފްޣާނުން ފައިބަން ފެށުމާއެކު ތާލިބާން ޖަމާއަތުން ވަނީ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއްދީ އަފްޣާނުގައި އޮތް ސަރުކާރު ބަލިކޮށްލާފައެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ ސިފައިން އަފްޣާނިސްތާނުން ފޭބުމާއި އެކު، އެގައުމުގައި ތާލިބާނުން ގާއިމްކުރާ ސަރުކާރު ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާންކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މި ސަރުކާރަކީ މީގެ ކުރިން ތާލިބާނުން ހިންގި ވެރިކަމާއި ތަފާތު ވެރިކަމަކަށް ވާނެކަމަށް އެ ޖަމާއަތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން އިސްލާމީ ގިއުގަނޑުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދީ، ބޭރުގެ މުޖުތަމައުއާއެކު ގާތް ގުޅުންތަކެއް ބާއްވާނެކަމަށް އެ ޖަމާއަތުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ފޮޓޯ: ދަ ގާޑިއަން

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު