ADS BY PIZZA KITCHEN

ވަކި ކުލައަކަށް މިހަދަނީ ވަކިގޮތެއް؟

- 6 days ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ މިޤައުމުގައި މި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ހިންގި ތަރައްޤީގެ އެންމެ ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގައިދެއްވި އެއް ރައީސެވެ. ނަމަވެސް، ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ހިނގި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެ، ޚުދު އެމަނިކުފާނަށް ވެސް އެ ފަދަ ތުޙުމަތުތަކެއް ކުރެވި، މިހާރު އެ ގެންދަވަނީ ކޯޓު ހުކުމަކާއި ގުޅިގެން 5 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެތައް ދުވަހަކު ޖަލުގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު މިވަގުތު ގޭބަންދަށް ދޫކޮށްލާފައި ހުއްޓެއްކަމަކު، ޖަލު ހުކުމެއްކޮށް އެކަމުގެ ތެރޭގައި ހުންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ވުމަކީ، މި ސަރުކާރުން ދޭ އަނިޔާއެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ޚާއްސަކޮށް ރައީސް ޔާމީން އެކަނި ޖަލުގައި ހުންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަތުމަކީ އަނިޔާއެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން ދެކެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށްދޭ އަނިޔާއަކީ ނުހައްޤުންދޭ އަނިޔާއެއް ކަމަށްބުނެ އެމަނިކުފާނު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ އިސް ލީޑަރުންނާއި، މެންބަރުން ދަނީ ކެނޑިނޭޅި އެމަނިކުފާނަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ރައީސް ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގަމުންދާއިރު، "އިންސާފު ހޯދުން" ނަމުގައި އެ ކޯލިޝަނުން ވަނީ މިއަދު މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވެސް އެއްވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

"އިންސާފު ކޮބާ؟" ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މުޒާހަރާ ކޮށްފައި މިވަނީ ދާދި ފަހުން މަނީލޯންޑްރިންގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނަވާ ފަނޑިޔާރަކު މި ހުކުމަކީ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ކުރި ހުކުމެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާ އޯޑިއޯއެއް ލީކުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިއެއްވުން މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު ރައީސް ޔާމީނަށް ސަޕޯޓުކުރާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން މި ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ރައީސް ޔާމީންގެ ގެކޮޅުގެ ކައިރިއަށް އެއްވެ އެމަނިކުފާނު ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވަމުން ދަނިކޮށް، ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ގޭގެ ކުޑަދޮރުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް އަތް ހަނާއަޅުއްވާފައެވެ. އެއަށްފަހު މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ބައިވެރިއަކު ދިއްކުރި ޕީޕީއެމްގެ ދިދައެއް ވިހުރާލައްވާފައެވެ.

މިއީ ރައީސް ޔާމީން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރި ފަހުން މިފަދަ ގޮތަކަށް އިދިކޮޅުގެ އެއްވުމެއްގައި ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި ޝާމިލުވެ ވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަކީ ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރެއްވުމަށްޓަކައި މިވަގުތު ގޭބަންދުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށްވާތީ، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ އެމަނިކުފާނުގެ މި އަމަލަކީ ގާނޫނާއި ޚިލާފްވުންކަމަށާއި އަދި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވުންކަމުގައި ސިފަކޮށްފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަރ އޮޕް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު މުހައްމަދުފުޅު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ޢަމަލުކުރެއްވީ ގޭ ބަންދުކޮށްފައިވާ އިޤްރާރާ ޚިލާފަށްކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އެބޭފުޅާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އިން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މީގެ ކުރީން ސަރުކާރުގެ އިސްމަޤާމުތައް ފުރުއްވާފައިވާ އިސްބޭފުޅުން ޖަލު ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންގެންދެވި އިރު ވަނީ މިފަދަ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް މިސަރުކާރުން އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

އަދާލަތުޕާޓީގެ ރައީސް ބާރަ އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވިއިރު، ގޭބަންދުގައި ހުންނަވައި ވަނީ އެއަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދު ދުވަހުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

އިމްރާން ވަނީ އޭނާ ދިރިއުޅުއްވާ އިމާރާތުގެ ބެލްކަނީއިން މަގުމަތިން ދިޔަ ބައެއް މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ފެން ކޮތަޅު އުއްކަވައިފައެވެ.މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް އަޙުމަދު އަދީބު ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއިރު، ގޭބަންދުގައި ހުންނަވައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވައިފައެވެ.މި ޕާޓީއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ސޮއިކުރެއްވި ބޭފުޅަކީވެސް އަހުމަދު އަދީބުކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިއަދުގެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގޭގެ ކުޑަދޮރުން އިޝާރާތްކުރެއްވިއިރު، އެކުރެއްވި އިޝާރާތް ބޮޑު ކުށަކަށް ވެފައިވާއިރު، އުފެދޭ ސުވާލަކީ މިޤައުމުގައި ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދެވިއިރު، ރައީސް ޔާމީން ނޫން ބޭފުޅަކު އެފަދަ ކަމެއް ކުރައްވާފައި ނުވަނީތޯ؟އެވެ.

ރައީސް ޔާމީނު މިއަދު އެފަދަ ޢަމަލުކުރެއްވީ ގޭ ބަންދުކޮށްފައިވާ އިޤްރާރާ ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ ކަރެކްޝަނުންވެސް މިވަނީ މިމައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ކަރެކްޝަނުން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވީނަމަވެސް ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އެންމެން ހަމަހަމަވާން ޖެހެއެވެ.ޤާނޫނު އަސާސީން ލިއްބައިދޭ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ހަމަހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގާނޫނު ލާޒިމުކުރެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިއަދު އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް އިޝާރާތްކޮށް އަތްހޫރާލައްވައި، މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ބައިވެރިއަކު ދިން ދިދަ ވިހުރާލެއްވިއިރު، މިކަން ވެފައިވަނީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮތުގައި ސަރުކާރަށް "ހަޖަމުނުވި" ކަމަކަށެވެ. އެހެނަސް ރައީސް ޔާމީން ކުރި މިއިޝާރާތުންވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ލިބިގެންދިޔައީ ހިތްވަރެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު