ޚަބަރު

ޚާރިޖީ ސިޔާާސަތު ކަަނޑައަޅައި ހިންގާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ: މިނިސްޓަރ ޝާހިދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ކަނޑަައަޅައި ހިންގުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކުގެ ކައުންސިލަރުންނާއެކު މިއަދު މެންދުރުފަހު ކޮރޮސްރޯޑް މޯލްޑިވްސްގައި ފެށި “ވިއަވަތި ރާއްޖެ” މ...

0 3 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU