ޚަބަރު

ޔަންގް ލީޑަރުންގެ ގޮފީގެ އަހަރީ އީދު ޕްރޮޖެކްޓް، މިފަހަރު ވާޗުއަލްކޮށް!

އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅެމުންދާ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އާންމު ދިރިއުޅުމެއްގެ ހާލަތުންނާއި، އެ ހާލަތުގެ އުފާތަކުން ހަވާސާވެފައިވާ ކިތަންމެ ބަޔަކު ތިބޭނެއެވެ. ތަގުދީރު ނިޔާކުރި ގޮތުން މިފަދަ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ދުނިޔެ ބިނާވެފައިވަނީ އެހެން މީހުންގެ ލޯތްބާއި އަޅާލުމުގެ މައްޗަށެވެ. އެފަރާތްތައް އެދެނީ ރަހުމ...

0 1 hour ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU