ވިޔަފާރި

ކުންފުނިތަކުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރަން ނުވަ ކަމެއް ކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަ ކަމެއް އެކުލަވާލައި، އެކަންކަމަށް އަމަލުކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުންފުނިތަކަށް އަންގައިފި އެވެ.ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ސާކިއުލާގައި، ކުންފުނިގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއިން ބޭރަ...

1 1 week ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU