ވިޔަފާރި

ނާލު އެކްސްޕްރެސް: ބޭރުން ވިޔަފާރިކޮށް ޝިޕްކުރުމަށް ޙައްލެއް!

ވެބްސައިޓްތައް މެދުވެރިކޮށް ޝޮޕިންގ ކޮށްލުމަކީ މިޒަމާނުގައި ނުހަނު ފަސޭހަ ކަމަކެވެ. ކޭޝް ކާޑެއް އޮތިއްޔާ ވަގުތުން ހިތް އެދޭ އެތި ގަނެ ފައިސާ ދައްކާލެވޭނެއެވެ. އެހެނަސް ގަންނަން ބޭނުންވާ އެތި ރާއްޖެއަށް ޝިޕް ނުކޮށްދޭނަމަ ފަސޭހައިން ގަނެލުމުން ލިބޭނެ ފައިދާއެއް ނެތެވެ. ގިނަ ވެބްސައިޓްތަކުން ޝިޕްކޮށްނު...

1 1 day ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU