ޚަބަރު

ދެ އަހަރުނުވާ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި، ކުއްޖާގެ ބަފައިންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި އުމުރުން ދެ އަހަރު ނުފުރޭ އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި، އިހުމާލުވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި، އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.ފުލުުހުން ބުނީ، ދެ އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖަކަށް ކުއްޖާގެ ކާފަ އާއި މުނިކާފަ ޖިންސީ ގ...

0 2 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU