ޚަބަރު

ޑރ.ޒިޔާދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް އޭސީސީން ފޮނުވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ދާރުއްޒިކުރާ މިސްކިތް (ޒިކުރާ މިސްކިތް) ޢިމާރާތްކުރުމަށް އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމައި، އެމައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި 17 ސެޕްޓ...

0 16 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU