ޚަބަރު

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުނުވެއްޖެނަަމަ މަގާމުގައި ނުހުންނާނަން: ފައްޔާޒު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުނުވެއްޖެނަމަ މަގާމުގައި ދެމި ނުހުންނަވާނެކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.ފައްޔާޒް މިހެން ވިދާޅުވީ އެ މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.އެބޭފުޅ...

0 1 hour ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU