491 ނަރުހަކާއި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންގެ ޕެޓިޝަންއެއް ރައީސް ޞާލިހްއަށް

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ އިނާޔަތްތަކާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށް އޮތް ހުރަސްތަކާއި ގުޅިގެން ރައީސަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށައަޅައިފިއެވެ.ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ފަންނީ އެލަވަންސްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް 19 ގެ ޕެންޑެމިކްގައި އެންމެބުރަކޮށް ރެއާއި ދުވާލު މަސައްކަތްކުރި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިނ...

3 1 day ago