ދުނިޔެ

އުއިގަރ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ޖަރީމާ ހިންގާކަމަށްބުނެ، އެމެރިކާއިން ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކެއް ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފި

ޗައިނާގައި ޝިންޖިއާންގ އުއިގަރ އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގައި އުޅެމުންދާ އުއިގަރ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާކަމަށް ބުނެވޭ ހަރަކާތްތަކަށް ވާގިވެރިވާކަމަށް ބުނެ ޗައިނާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުންފުނިތަކެއްގެ އެމެރިކާގެ ފަރާތުން ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފިއެވެ.މިގޮތުން މިދިޔަ ހުކުރު ދު...

5 2 days ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU